Otrzymuję od Rady Miasta
Krakowa zaszczytny tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Krakowa. Impreza i bankiet palce lizać!
Dla równowagi Urząd Miasta Krakowa nakłada 
na Galerię karę pieniężną za niezgodny 
z przepisami rozmiar szyldu i napisu na witrynie. 
Na pocieszenie Akademia Górniczo Hutnicza przyznaje mi nagrodę im. Hoborskiego
za działalność artystyczną.